Michael Brown

  • Foto
  • Video
  • Foto
  • Video
  • Foto

Algemene Voorwaarden van Michael Brown

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Aw: Auteurswet 1912

1.1 Fotograaf en videograaf: Michael Brown gevestigd aan Kamilleveld 18, 2492 KG te Den Haag als de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW. Hierna genoemd: fotograaf.

1.2 Opdrachtgever: De (rechts)persoon die persoonlijk dan wel handelend in beroep of bedrijf de opdracht verstrekt aan de fotograaf. Dit is de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.
1.3 Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.                                                                                                                 

1.4 Beelddrager: de drager waarop een fotografisch werk (al dan niet met het oog herkenbaar) is vastgelegd, zoals een dia, negatief, afdruk, polaroid, CD-rom, DVD of usb stick.

1.5 Dienstverlening: alle dienstverlening met betrekking tot fotografie en/of videografie en alle aanverwante dienstverlening zowel online als offline alsmede de extra service in de ruime zin van het woord zowel business to business als business to consumer. De dienstverlening omvat onder meer bruiloften, evenementen en bedrijfsfotografie.
1.6 Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo 12 en 13 Aw.

1.7 Algemene voorwaarden: de Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de fotograaf en een opdrachtgever, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, eveneens na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

2. Offertes en aanbiedingen

2.1 De offerte wordt op verzoek van de opdrachtgever schriftelijk (per e-mail) verstrekt. Alle aangeboden dienstverlening is maatwerk.

2.2 Het aanbod in de offerte is 1 maand geldig.                                                                                                                            

2.3 Een samengestelde prijsopgave verplicht de fotograaf niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdrachten tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs, tenzij voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.  Het aanbod geldt niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

2.4 Aanbiedingen en acties anders dan offertes zijn slechts geldig voor de periode en onder de voorwaarden aangegeven bij de aanbieding en/of actie.

2.5 Bij de aanvaarding van de offerte, aanbieding of actie komt er een overeenkomst van opdracht tot stand tussen de fotograaf en de opdrachtgever.

3. Gebruik van afbeeldingen door fotograaf

Gemaakte afbeeldingen kunnen door de fotograaf gebruikt worden voor promotionele online en offline doeleinden, bijvoorbeeld d.m.v. plaatsing op eigen website, portfolio, drukwerk of als inzending voor professionele foto awards. De fotograaf zal ten alle tijde zorgvuldig de foto’s kiezen. Indien de opdrachtgever hier bezwaar tegen heeft dient de opdrachtgever dit voor de afgesproken datum van het evenement schriftelijk kenbaar te maken bij de fotograaf.

4. Auteursrecht en licentie

4.1 Fotograaf behoudt het auteursrecht op de geleverde afbeeldingen. De afbeeldingen mogen derhalve niet zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de fotograaf gebruikt worden voor commerciële doeleinden.

4.2 Elk gebruik van een foto die niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht. Bij inbreuk komt de fotograaf, zonder overigens enig recht, waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, te verliezen, een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding voor een dergelijk vorm van gebruik, met een minimum van € 300,- per overtreding.

4.3 Het portret van de geportretteerde is een interpretatie van de fotograaf en berust op de artistieke autonomie van de fotograaf. Klachten over hoe het karakter op het portret overkomt worden niet gehonoreerd.                                                                              

4.4 De licentie voor voor de beelden en/of materialen blijft bij de fotograaf. De fotograaf verstrekt enkel een gebruiksrecht van de gemaakte beelden en materialen. Bij gebruik strijdig met de rechten van de fotograaf en/of met de wet en de goede zeden is de fotograaf te allen tijde gerechtigd om het gebruik van de licentie en beelden en/of materialen in te trekken.

5. Gebruik foto’s, beelden en materialen

5.1 Doorsturen van foto’s, beelden en materialen aan commerciële partijen, bijvoorbeeld leveranciers, is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de fotograaf.
5.2 Publiceren/openbaar maken van de afbeeldingen op bijvoorbeeld persoonlijke websites alsmede Social Media (zoals Facebook,Twitter, blog etc.) is toegestaan. Bij het publiceren/openbaar maken dient de opdrachtgever een duidelijke naamsvermelding en/of vermelding naar de website van de fotograaf te maken.
5.3 Het aanpassen van foto’s, beelden en/of materialen is niet toegestaan i.v.m. auteursrecht. Andere uitsneden, collages en of andere bewerkingen zijn derhalve niet toegestaan. De fotograaf kan zich hierbij beroepen op haar auteursrecht.

5.4 De fotograaf hanteert een retourstermijn voor de  overeenkomst. De opdrachtgever dient binnen twee weken na ontvangst van de overeenkomst schriftelijk (per e-mail) akkoord te geven op de overeenkomst. Wordt dit niet binnen deze termijn en zonder berichtgeving van de opdrachtgever geretourneerd, dan behoudt de fotograaf het recht om zonder verdere berichtgeving nieuwe opdrachten aan te nemen voor de datum waarop de opdrachtgever de opdracht wilde laten uitvoeren.                                                             

6. Factuur en betaling                                                                   

6.1 De betaling dient te worden voldaan aan de hand van de gegevens die op de apart geleverde factuur vermeld staan. De betaling zal per uur dan wel per afgesproken pakket worden berekend inclusief de reiskosten, audiorechten en bijkomende kosten. De factuur wordt twee weken voor aanvang van de uitvoering van de opdracht verstuurd en voorafgaand de levering van de foto’s, beelden en/of materialen. De betalingstermijn van de factuur is 14 dagen.

6.2 De opdrachtgever zal de factuur van de fotograaf op onjuistheden controleren. Indien de opdrachtgever niet binnen zeven werkdagen na factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave van rechtens relevante redenen heeft afgewezen en aan de fotograaf heeft geretourneerd, zal de betrokken factuur als bindend tussen partijen hebben te gelden en vervalt enig recht van de opdrachtgever op reclamatie.

6.3 Indien fotograaf met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is fotograaf niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. Fotograaf is  naar redelijkheid gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien zich tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven met meer dan 5% zijn gestegen. Bovendien mag fotograaf het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden de kosten dusdanig oplopen dat de oorspronkelijk overeengekomen prijs, dat in redelijkheid niet van fotograaf mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen bedrag. Indien de fotograaf gezien het moment van de uitvoering van de opdracht naar redelijkheid geen gelegenheid heeft om lunch en/of diner buiten de gewerkte uren te gebruiken, dan zal de fotograaf deze tijd naar redelijkheid  in rekening brengen.

6.4 Voor het eerste gesprek worden geen aanvullende kosten in rekening gebracht. Het uitvoeren van meerwerk wordt voorafgaand aan de werkzaamheden met de opdrachtgever overlegd en geschiedt op basis van nacalculatie.

6.5 Bij niet-nakoming van de betalingsverplichting stelt fotograaf hiervan op de hoogte door het sturen van een schriftelijk bericht (per e-mail) dat er niet is betaald. Dit bericht geldt als ingebrekestelling. Indien er niet betaald wordt dan zullen alle incassokosten, administratiekosten en hieruit voortvloeiende kosten in rekening worden gebracht.

7. Annulering

7.1 De gedane aanbetaling is een niet retourneerbare aanbetaling. Bij afzegging en ontbinding van deze overeenkomst wordt de aanbetaling onder een derde van de totaalprijs niet terug gestort tenzij de fotograaf uit coulance anders beslist. Voor de  gemaakte kosten en inspanningen ten behoeve van de opdracht wordt er aldus een derde van de totaalprijs van de opdracht in rekening gebracht bij annulering.

7.2 Indien er sprake is van terugbetaling dan zal deze naar redelijkheid geschieden binnen 14 werkdagen.

8. Aansprakelijkheid                                                                                    

8.1 De fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de opdrachtgever is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de fotograaf of door haar ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde bedrag. Fotograaf is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder gevolgschade en schade door bedrijfsstagnatie.

8.2 De fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan door derden. Opdrachtgever vrijwaart fotograaf voor alle aanspraken van derden als gevolg uitvoeren van de opdracht.

8.3 Opdrachtgever neemt naar redelijkheid alle mogelijke maatregelen om schade te voorkomen en te beperken. De opdrachtgever zal alle nodige maatregelen en voorzorgsmaatregelen nemen, opdat de fotograaf geen letsel en/of schade ondervindt aan de fotograaf en diens apparatuur en middelen bij het uitvoeren van de opdracht en alle bijbehorende activiteiten en werkzaamheden.

9. Overmacht en terugbetaling

9.1 De opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor eigen welzijn ten behoeve van de opdracht.
9.2 In alle gevallen van schade door afwezigheid van de fotograaf door onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld ziekte), is de aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot het terugbetalen van door de klant reeds aan fotograaf voldane bedragen. Deze terugbetaling zal binnen 14 dagen na de opdracht geschieden. Indien door onvoorziene omstandigheden en/of overmacht de fotograaf niet in staat is om de opdracht uit te voeren, dan kan de fotograaf het voorstel doen om vervanging te regelen door een andere fotograaf de opdracht uit te laten voeren in goed overleg en met voorafgaande toestemming van de opdrachtgever. Indien opdrachtgever akkoord gaat met het voorstel tot vervanging voor de uitvoering van de opdracht dan zal de opdracht uitgevoerd kunnen worden.

9.3 Op de fotograaf rust slechts naar redelijkheid een inspanningsverplichting om te proberen binnen het eigen netwerk een vervangende fotograaf te regelen in de zin van artikel 9.2 echter kunnen hier geen rechten en/of garanties aan worden ontleend.

9.4 In het geval van onvoorziene omstandigheden en/of overmacht is in overleg verplaatsing van de datum van uitvoering mogelijk mits de fotograaf op de nieuwe datum beschikbaar is. Indien de fotograaf niet beschikbaar is kunnen de de fotograaf in overleg in een andere periode een keuze maken voor een nieuwe datum. Dientengevolge worden de opdracht  en bijbehorende betaling  niet geannuleerd aangezien de opdracht op een later te bepalen datum wordt uitgevoerd.

10. Levering

10.1 De fotograaf maakt een selectie van het geschoten materiaal. Hierdoor kan het zijn dat bepaalde gemaakte foto’s niet voorkomen in de uiteindelijke selectie. De fotograaf wil de kwaliteit van de selectie hoog houden en alleen de beelden die van hoge kwaliteit zijn, worden geleverd. De opdrachtgever ontvangt altijd minimaal het aantal door de fotograaf en de opdrachtgever overeengekomen foto’s, beelden en/of materialen.

10.2 Opdrachtgever ontvangt de fotoselectie volledig nabewerkt in de stijl van de fotograaf digitaal in hoogste resolutie in JPG.
10.3 De Fotograaf levert de beelden af in de door hem gebruikelijk gehanteerde stijl en kwaliteit waarbij een professionele nabewerking plaatsvindt op o.a. kleur, contrast, helderheid en uitsnede. Fotograaf zal nadrukkelijk geen extreme nabewerking toepassen op bestaande elementen. Hieronder valt o.a. het wijzigen van lichaamsproporties.
10.4 Onbewerkte foto’s en/of originele bestanden worden onder geen beding geleverd aan de opdrachtgever.

10.5 Levering van de foto’s, beelden en/of materialen geschiedt op de vooraf overeengekomen datum. Levering geschiedt via Wetransfer, tenzij anders afgesproken. Fotograaf zal naar redelijkheid en billijkheid de foto’s, materialen en/of beelden waar nodig en mogelijk aanpassen naar de wens van de opdrachtgever. Indien de fotograaf naar redelijkheid de correcties heeft gedaan of de de opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van een correctieronde dan kunnen onjuistheden en onregelmatigheden niet aan de fotograaf worden toegerekend aangezien opdrachtgever de onjuistheden wist of had moeten weten door de geboden correctieronde.
10.6 Door het digitaal leveren van deze foto’s geeft de fotograaf het afdrukken uit handen. De fotograaf werkt met een professioneel gekalibreerd beeldscherm voor optimale kleurbewerkingen. Dat wil zeggen dat het scherm van de fotograaf afgesteld staat op de printers van de afdruk leverancier. Op deze manier kan er nauwelijks kleur/contrast verschil ontstaan op de afdrukken en andere fotoproducten. Wanneer dit wel het geval is zal er in overleg met de fotograaf een nieuw product geleverd worden. Dit geldt echter alleen wanneer het product dermate afwijkt van het scherm van de fotograaf en niet het scherm van de klant. De leveranciers van de fotoproducten zijn met grote zorg geselecteerd. Er zullen daarom geen of slechts zeer minimale kleurverschillen optreden wanneer de klant de fotoproducten via de fotograaf besteld. De klant heeft geen recht op een nieuw product wanneer deze afwijkt van het beeldscherm van de klant. Wanneer de klant geen gekalibreerd beeldscherm heeft kunnen de foto‘s er anders uit komen te zien dan op het scherm van de fotograaf. Er zal ook geen terugstorting plaatsvinden van de betaling, een nieuw product worden geleverd, dan wel een andere vorm van vergoeding. Om deze reden biedt de fotograaf zowel digitale foto‘s als fotoafdrukken/canvassen e.d. om zo de grootst mogelijke kwaliteit te kunnen bieden.

10.7 Geleverde foto’s, beelden en/of materialen worden minimaal 1 jaar bewaard.
10.8  Niet geleverde foto’s, beelden en/of materialen (het ruwe materiaal) worden na 3 maanden na de de dag van de uitvoering van de opdracht en/of het event verwijderd.

10.9 De opdrachtgever dient te allen tijden zelf verantwoordelijkheid te nemen voor het maken van een back-up van de foto’s, beelden en/of materialen. Mutilatie van de bestanden als gevolg van de door opdrachtgever gekozen wijze van opslag komt voor de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. De fotograaf is niet verantwoordelijk voor zoekgeraakte bestanden.

11. Einde overeenkomst

11.1 De overeenkomst wordt beëindigd door de levering van de beelden en/of materialen. De licentie en (wettelijke) rechten blijven onverminderd van kracht met inachtneming de in deze Algemene voorwaarden omschreven voorwaarden, de wet- en regelgeving en de goede zeden.

11.2 Indien een van de partijen bij deze overeenkomst wenst de overeenkomst te beëindigen wegens een klacht of geschil dan zal is artikel 13 van deze Algemene voorwaarden van toepassing.

11.3 Bij surseance van betaling of faillissement van fotograaf dan wel de fotograaf in de zin van deze Algemene voorwaarden eindigt de overeenkomst alsmede de restitutie van openstaande betalingen.

12. Werking, privacy en geheimhouding

12.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de fotograaf en een opdrachtgever, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, eveneens na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

12.2 De Algemene voorwaarden zijn van toepassing voor alle in ontwikkeling zijnde en toekomstige producten en diensten. Dit geldt eveneens voor de ontwikkeling en verbetering van de webshop, de toegang tot de webshop en alle bijbehorende dienstverlening.

12.3 Bij gebruikmaking van de diensten van fotograaf gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden.

12.4 De fotograaf is niet verantwoordelijk als de wederpartij om wat voor reden ook de algemene voorwaarden niet of niet voldoende gelezen heeft. De fotograaf kan te allen tijden beroep doen op opgestelde Algemene voorwaarden.

12.5 De Algemene voorwaarden worden door fotograaf op de website gepubliceerd. Bij wijziging van de Algemene voorwaarden gelden de voorwaarden die van kracht waren ten tijde van het aangaan van de overeenkomst van opdracht.

12.6 Beide partijen zullen vertrouwelijke informatie ook vertrouwelijk behandelen, dat geldt ook voor derden die in de opdracht worden betrokken. Rechten uit de met fotograaf gesloten overeenkomst kan de opdrachtgever niet overdragen aan derden, alleen door de opdracht en volmacht van de onderneming die door opdrachtgever vertegenwoordigd wordt. Fotograaf houdt zich naar beste vermogen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens alsmede de geldende privacy wet- en regelgeving bij het behandelen van de vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens.                                                                

13. Toepasselijk recht en geschillen

13.1 Klachten inzake het geleverde werk of producten dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen vijf werkdagen na levering van de foto’s of producten schriftelijk per email te worden meegedeeld. Deze klacht zal naar alle redelijkheid beoordeeld worden en een gegronde klacht zal binnen redelijke termijn opgelost worden.

13.2 De fotograaf en de opdrachtgever zullen er naar streven om in goed overleg tot een gezamenlijke oplossing te komen voor een klacht en/of geschil. Slechts indien de fotograaf en de opdrachtgever na inspanning om tot een gezamenlijke redelijke oplossing te komen daar niet in slagen kunnen er gerechtelijke stappen worden ondernomen.

13.3 Bij het buiten werking verklaren van een van de bepalingen uit de algemene voorwaarden door de rechter blijven de overige bepalingen van toepassing. De buiten werking verklaarde bepaling zal zoveel mogelijk ingevuld worden in het licht en de bewoording van deze Algemene voorwaarden.

13.3 Het Nederlandse recht is van toepassing. De Nederlandse rechter is bevoegd om kennis te nemen van het geschil.

 

Michael Brown
hallo@michaelbrown.nl
KVK nummer: 27340373

 

Versie: 30 augustus 2021

Translate »